MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA 
Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 148/13), od 1. siječnja 2014. godine, inspektori rada djeluju u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. S tim u vezi, u tijeku je prijenos potrebnih podataka i aplikacija sa web stranice Državnog inspektorata na web stranicu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji će biti završen početkom siječnja 2014. godine. Do tada sve podneske koji se odnose na djelovanje inspektora rada možete dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Info@mrms.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 148/13.), od 1. siječnja 2014. godine, gospodarski inspektori koji nadziru  područje ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu djeluju u sastavu Ministarstva turizma.

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora možete dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: inspekcija@mint.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Petračićeva 4, 10000 Zagreb, s naznakom „za turističku inspekciju“.

MINISTARSTVO FINANCIJA
Preuzimanje poslova iz dosadašnjeg djelokruga rada Državnog inspektorata
Slijedom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 148/13) kojim 01. siječnja 2014. prestaje s radom Državni inspektorat, Ministarstvo financija preuzima obavljanje inspekcijskih poslova u području prometa roba i usluga, zaštite intelektualnog vlasništva, boravišne pristojbe, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine. Ministarstvo financija obavlja i inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda iz područja roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu.
Vezano za gore navedene poslove za koje je nadležno Ministarstvo financija sva pitanja, primjedbe te  prijave nepravilnosti i nezakonitosti možete uputiti na besplatni broj telefona 0800 12 22, na e-mail: javnost@carina.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstvo financija Carinska uprava, Humboldtova 4 a, 10 000 Zagreb.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ministarstvo gospodarstva preuzelo poslove Državnog inspektorata u okviru svog djelokruga
Prestankom rada Državnog inspektorata s 1. siječnja 2014. godine, Ministarstvo gospodarstva preuzelo je, u okviru svog djelokruga,  njegove ovlasti i poslove na području gospodarstva - zaštite potrošača, opreme pod tlakom, kao i poslove rudarske te elektroenergetske inspekcije.
Ministarstvo gospodarstva nastavlja obavljati preuzete poslove te razmjerno tome preuzima
dokumentaciju i državne službenike sukladno svom djelokrugu.
Građani zahtjeve mogu uputiti na e-mail inspektorat.info@mingo.hr ili se mogu obratiti na broj telefona 01/ 6106 392.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ministarstvo poljoprivrede preuzelo poslove Državnog inspektorata u okviru svog djelokruga
Prestankom rada Državnog inspektorata s 1. siječnja 2014. godine, Ministarstvo poljoprivrede preuzelo je, u okviru svog djelokruga, njegove ovlasti i poslove na području inspekcija u poljoprivredi i kvaliteti hrane.
Ministarstvo poljoprivrede nastavlja obavljati preuzete poslove, te razmjerno tome preuzima dokumentaciju i državne službenike sukladno svom djelokrugu.
Građani zahtjeve mogu uputiti na e-mail office@mps.hr.