Boravišna pristojba

Pitanje br. 28, objavljeno 25.4.2010.

Pitanje:

Da li su vlasnici stanova, apartmana, kuća za odmor i plovila obveznici plaćanja boravišne pristojbe, ako jesu kada i u kojem iznosu?


Odgovor:

Člankom 3. stavkom 1. točkama 4. i 5. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“, broj 152/08. i 59/09. – ispr.) propisano je da boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, te vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu tog Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Člankom 12. stavkom 1. cit. Zakona propisano je da vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju. Stavkom 2. cit. članka propisano je da vlasnik kuće ili stana za odmor i članovi njegove obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%. Stavkom 3. cit. članka propisano je da vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu plaćaju boravišnu pristojbu kada u kući ili stanu za odmor u turističkoj općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju glavne sezone. Stavkom 4. cit. članka propisano je da vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Stavkom 5. cit. članka propisano je da se kućom ili stanom za odmor, u smislu tog Zakona smatra svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, a koja nije smještajni objekt u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
Člankom 13. stavkom 1. cit. Zakona propisano je da vlasnik ili korisnik plovila (plovilo duže od 5 m sa ugrađenim ležajevima koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje) za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu, boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu.

Člankom 14. stavkom 1. cit. Zakona je propisano da su vlasnici ili korisnici plovila dužni boravišnu pristojbu uplatiti turističkoj zajednici prije isplovljavanja plovila, a stavkom 2. cit. članka propisano je da im Turistička zajednica izdaje vinjetu kao potvrdu o plaćenoj boravišnoj pristojbi. Stavkom 4. cit. članka Zakona propisano je da su vlasnici ili korisnici plovila dužni vinjetu nalijepiti na vidljivom mjestu, a sukladno članku 6. stavku 1. Pravilnika o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi te način evidencije i izdavanja vinjete („Narodne novine“, broj 26/10.).

Člankom 4. stavkom 1. cit. Pravilnika propisano je da vlasnici ili korisnici plovila boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu, čija se visina utvrđuje Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Stavkom 2. cit. članka propisano je da vlasnici ili korisnici plovila paušalni iznos boravišne pristojbe mogu platiti za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu. Stavkom 3. cit. članka propisano je da se vlasnicima ili korisnicima plovila koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju prvi puta izdaje vinjeta i račun za određeno vremensko razdoblje, s stavkom 4. cit. članka je propisano da se vlasnicima ili korisnicima plovila koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju drugi i svaki slijedeći puta izdaje samo račun za novo vremensko razdoblje, bez izdavanja nove vinjete. Također je propisano da se operativno - tehnički poslovi u svezi s plaćanjem paušalnog iznosa boravišne pristojbe, izdavanjem vinjeta i računa obavljaju u prostorima lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije.

Uredbom o dopuni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu („Narodne novine“, broj 38/10.), utvrđen je paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu u 2010. godini.

Člankom 15. stavkom 1. cit. Zakona propisano je da visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je razvrstano naselje u kojem se ostvaruje noćenje i o razdoblju sezone, a stavkom 3. cit. članka propisano je da visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe za vlasnika ili korisnika plovila ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu.

Tako je Uredbom o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu („Narodne novine“, broj 139/09. i 38/10.), propisano da je boravišna pristojba u A razredu turističkog mjesta u glavnoj sezoni po osobi i noćenju 7,00 kuna. Paušalni iznos boravišne pristojbe koju može platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji je u A razredu turističkog mjesta za dva člana (po osobi) 60,00 kuna, te za svakog sljedećeg člana (po osobi) 25,00 kuna. Nadalje, paušalni iznos boravišne pristojbe koju plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za npr., plovilo duljine od 9 do 12 m, za vremensko razdoblje do 15 dana je 350,00 kuna.

Člankom 18. stavkom 4. cit. Zakona propisano je da je vlasnik kuće ili stana za odmor, koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe, obvezan istu uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Stavkom 5. cit. članka Zakona propisano je da je vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, obvezan boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu uplatiti zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu.
Člankom 21. stavkom 2. cit. Zakona propisano je da je vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu obvezan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama, sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Člankom 27. stavkom 1. cit. Zakona propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna za prekršaj ako vlasnik kuće ili stana za odmor ne uplati paušalni iznos boravišne pristojbe do 15. srpnja tekuće godine, ili ne uplati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu, kao i prekršaj za osobu koja propusti u propisanim rokovima prijaviti ili odjaviti boravak osoba. Stavkom 2. cit. članka Zakona propisano je da za navedene prekršaje gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Člankom 28. stavkom 1. cit. Zakona propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna za prekršaj ako vlasnik ili korisnik plovila nema nalijepljenu vinjetu. Stavkom 2. cit. članka Zakona propisano je da za navedene prekršaje gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.