O nama

Državni inspektorat je središnje tijelo državne uprave, državna upravna organizacija koja je ustrojena Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11. i 22/12.) s ciljem obavljanja inspekcijskog nadzora u propisanim upravnim područjima. U 2012. godini izmijenjeno je unutarnje ustrojstvo Inspektorata sukladno Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 154/11. i 17/12.) te odluci Vlade RH za smanjenjem broja državnih službenika u svim tijelima državne uprave.

Upravna područja u kojima Državni inspektorat provodi nadzor primjene propisa kod pravnih i fizičkih osoba propisana su Zakonom o Državnom inspektoratu (prvi je donijet još 1999. godine) i posebnim propisima. Upravna područja u kojima inspektori Državnog inspektorata provode nadzore su: područje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika kod poslodavca, regulacija odnosa između poslodavca i radnika, područje djelatnosti trgovine, obrta, samostalnih djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, djelatnosti pružanja usluga u turizmu, obračun, naplata i uplata boravišne pristojbe, područje rudarstva, elektroenergetike, opreme pod tlakom, te druga područja koja su uređena posebnim zakonima.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata („Narodne novine“, broj 31/12.) i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata („Narodne novine“, broj 23/13.) uređeno je unutarnje ustrojstvo, djelokrug, upravljanje, te potreban broj državnih službenika i namještenika za obavljanje inspekcijskih i drugih stručnih poslova koji su nam stavljeni u nadležnost. Na temelju te Uredbe glavni inspektor donio je u svibnju 2012. godine Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata.

Stratešku politiku Inspektorata kreira glavni inspektor u suradnji sa članovima svog Užeg kolegija, a za realizaciju učinkovitosti svog rada neposredno odgovara Vladi Republike Hrvatske. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te poslove kao i druge poslove koje mu povjeri glavni inspektor, obavlja zamjenik glavnog inspektora. Radom sektora upravlja načelnik sektora, radom službe upravlja voditelj službe, radom samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela, a na čelu Kabineta glavnog inspektora je tajnik Kabineta.

Poslovi Inspektorata utvrđuju se godišnjim planom rada (donosi ga glavni inspektor) koji sadrži prikaz zadaća i poslova, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa putem inspekcijskog nadzora, praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Inspektorata, te ciljeve koji se planiraju ostvariti i koji se izvode iz općeg i posebnih ciljevima sadržanih u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Inspektorata ustrojene su u Sjedištu unutarnje ustrojstvene jedinice: Kabinet glavnog inspektora; Sektor nadzora u području roba i usluga; Sektor nadzora u području rada i zaštite na radu; Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom; Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa; Sektor planiranja i unaprjeđenja rada; Sektor kontrolno-instruktivnog nazora; Sektor općih poslova; Samostalni odjel za unutarnju reviziju i Samostalni odjel za unutarnji nadzor. Svaki sektor nadzora obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u svom upravnom području, te prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora, izrađuje izvješća, sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade RH, ministarstava i drugih tijela te obavlja niz drugih stručnih poslova u okviru svoga djelokruga.

Za provođene poslova inspekcijskog nadzora u I. stupnju ustrojeno je 5 područnih jedinica sa sjedištima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu, koji imaju svoje ispostave (ukupno ih je 37) kako bi se poslovi iz djelokruga tijela mogli provoditi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 116/08.,123/08. i 49/11.)