Područja nadzora

Aktom koji se zove Uredba, a kojega donosi Vlada Republike Hrvatske, utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, te se uređuju druga važna pitanja tako da Inspektorat može obavljati inspekcijske i druge stručne poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost (Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata, »Narodne novine«, 31/12. i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata, »Narodne novine«, 23/13.). Tako su za obavljanje poslova iz djelokruga ovoga tijela ustrojeni Kabinet glavnog inspektora, Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Sektor planiranja i unaprjeđenja rada, Sektor kontrolno-instruktivnog nadzora, Sektor općih poslova, Samostalni odjel za unutarnju reviziju i Samostalni odjel za unutarnji nadzor, te tri sektora nadzora:

 • Sektor nadzora u području roba i usluga
 • Sektor nadzora u području rada i zaštite na radu
 • Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom

Svaki sektor nadzora obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području svoj nadležnosti, o čemu saznajte više klikom na izabrani sektor.

Zajedničko je svim sektorima da, svaki unutar svoga djelokruga, prati primjenu propisa, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora, daje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade RH, ministarstava i drugih tijela; izrađuje prijedloge izvješća o radu svojih inspektora za potrebe Vlade RH ili drugih tijela kao i prijedloge izvješća o stanju u pojedinim područjima na zahtjev Vlade RH, drugih tijela i međunarodnih organizacija, a obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Nadležnosti su uređene propisima

Često nam se obraćate s pitanjima čiji sadržaj upućuje na potrebu postupanja nekog drugog tijela i pri tom izražavate nezadovoljstvo što Državni inspektorat ne može svojim postupanjem riješiti i taj problem ili okolnosti. Međutim, inspekcijski poslovi Državnog inspektorata, odnosno inspekcijski nadzor za pojedina upravna područja (kao i ustrojstvene jedinice, prava, dužnosti i ovlasti inspektora i druga pitanja od značaja za rad tijela) uređeni su Zakonom o Državnom inspektoratu, a djelatnosti su uređene materijalnim propisima. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove, dakle nadzire  primjenu zakona i drugih propisa u onim područjima koja su navedena pod sektorima nadzora pri vrhu ove stranice.

Nekoliko se grupa pitanja koja nam upućujete ponavlja, osobito s početkom turističke sezone, a da ista nisu u djelokrugu ovoga tijela. Stoga Vas, radi lakšeg snalaženja i bržeg dolaženja do relevantnih odgovora upućujemo:

 • za pitanje buke i zaštite od buke – na Ministarstvo zdravlja
 • za pitanja fiskalizacije –  na Ministarstvo financija
 • za pitanja legaliziranja objekata – na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 • za pitanja zdravstvene ispravnosti namirnica – na Ministarstvo zdravlja
 • za pitanja održavanja javnog reda i mira – na MUP
 • za pitanja nadzora zaštite od požara – na MUP
 • za pitanja o odlagalištima otpada – na Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • za pitanja ishođenja rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima za prodajne objekte, opremu i sredstva u njima i uvjete za prodaju robe izvan prodavaonica – na Ministarstvo gospodarstva
 • za pitanja dozvola za izvoz i uvoz robe –  na Ministarstvo gospodarstva
 • za pitanja posredovanja u prometu nekretninama – na Ministarstvo gospodarstva.