Strategija Državnog inspektorata

Strateško planiranje poslovanja omogućava jasnu usmjerenost poslovanja tijela kroz viziju i misiju poslovnog sustava do uspješne realizacije postavljenih ciljeva, u kojoj sudjeluju svi naši službenici. Svoj prvi strateški plan Državni inspektorat je donio za razdoblje 2011. -2013. godine, u srpnju 2010. godine. Strateški plan Državnog inspektorata za razdoblje 2012. -2014. izrađen je u siječnju 2012. godine.

Zbog novog ciklusa strateškog planiranja za izradu strateških planova za razdoblje 2013. – 2015., koji je započeo u travnju 2012. godine, Inspektorat je u svibnju izradio svoj novi Strateški plan za razdoblje 2013. – 2015. godine i donio novu Odluku o imenovanju odgovornih osoba za praćenje provedbe Strateškog plana 2013. – 2015. Zaključkom Vlade RH od 23. veljače 2013. godine, navedeni Strateški plan uključen je posebnim ciljevima u Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014., u općem strateškom cilju 2., naziva: „Optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva“ i posebnim ciljevima: „2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata“, „2.2. Razvijenije i konkurentnije tržište rada“, „2.3. Poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača“ te cilju „2.4. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa“.

Strategija Državnog inspektorata proizlazi iz vizije i misije poslovanja tijela.

Vizija

Pridonosit ćemo stvaranju povoljnog gospodarskog okruženja koji se temelji na jednakim uvjetima tržišnog natjecanja gospodarskih subjekata, zaštiti potrošača i radnika te povećanju kvalitete života i zaposlenosti u Republici Hrvatskoj.

Misija

Misija Državnog inspektorata je provođenje nepristrane, pravedne, brze i učinkovite kontrole primjene zakona i drugih propisa obavljanjem kontinuiranih inspekcijskih nadzora gospodarskih subjekata na području Republike Hrvatske, uz racionalnu potrošnju proračunskih sredstava, ekološku osviještenost i zadovoljstvo svih dionika.

U skladu sa strateškim ciljevima poslovanja iskazanih u Strateškom planu Državnog inspektorata za razdoblje 2013. – 2015., u prosincu je donesen je i Plan rada Državnog inspektorata za 2013. godinu.

Strateški plan Državnog inspektorata za razdoblje 2013. – 2015.

Sustav upravljanja kvalitetom

Državni inspektorat je još 2009. godine započeo s procesom razvoja i uvođenja sustava upravljanja kvalitetom koji podrazumijeva sustav za osiguranje i poboljšanje kvalitete rada Državnog inspektorata. Unutarnji korisnici sustava su svi dionici Državnog inspektorata (rukovodstvo, inspektori, administrativno i tehničko osoblje), dok je za njegov uspješan i učinkovit rad s druge strane zainteresirana država u najširem smislu, potrošači i radnici te gospodarski subjekti. U sustavu upravljanja kvalitetom će se utvrditi procesi, potprocesi i aktivnosti potrebne za učinkovit rad Državnog inspektorata, čime je obuhvaćen proces inspekcijskog nadzora, upravljački i potporni procesi, njihov slijed i međusobno djelovanje, kriteriji i metode za upravljanje procesima, osiguranje dostupnosti potrebnih resursa i informacija nužnih za potporu pri provođenju i nadziranju procesa, određivanje sustava nadzora, mjerenja i analize procesa, te provođenje postupaka nužnih za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje procesa.

Sustav upravljanja kvalitetom slijedi zahtjeve: Uredba (EC) Br 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 09.07.2008 koja uspostavlja zahtjeve za akreditacijom i nadzorom nad tržištem s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište te ukida uredbu (EEC) No 339/93 (1), ISO 9001, ISO/IEC 17020, te Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Mapa poslovnih procesa Državnog inspektorata koja je donesena 27. rujna 2010. godine, izrađena je na temelju smjernica Ministarstva financija, sadrži 13 poslovnih procesa i 63 postupka, među kojima su: strateško planiranje i upravljanje, upravljanje rizicima, upravljanje i provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, unutarnja revizija, inspekcijski nadzor,stručni nadzor i unaprjeđenje rada i drugi.

Antikorupcijski program Državnog inspektorata

Temeljem dokumenata „Strategija suzbijanja korupcije“, „Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015.“ i „Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije“, a sukladno načelima i ciljevima iz nacionalne strategije, te općim i posebnim ciljevima definiranim u Strateškom planu Državnog inspektorata 2012. – 2014. godina, Državni inspektorat donio je „Antikorupcijski program“ tijela i pripadajući Akcijski plan za suzbijanje korupcije za razdoblje 2013. – 2015. godine. Dokument obvezuje svakog službenika Državnog inspektorata da u izvršavanju poslova koji su mu povjereni poštuje pravne procedure, načela i ograničenja, te provodi najbolju praksu koja će omogućiti svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi, čija su prava povrijeđena u nekom od upravnih područja u nadležnosti Državnog inspektorata, da ima pristup pravnim sredstvima kojima će ostvariti zaštitu svojih prava.

Antikorupcijski program Državni inspektorat je donio radi prevencije moguće pojave koruptivnih radnji zbog prirode inspekcijskih poslova koji svakodnevno službenike tijela stavljaju u aktivan odnos prema članovima vanjske javnosti i radi definiranja alata i mjera kojima će se smanjiti i suzbiti okolnosti koje mogu dovesti do korupcije. Kontrolni mehanizmi uspostavljaju se na svim razinama. U dvogodišnjem razdoblju Državni inspektorat će provesti ukupno 18 mjera radi prevencije, otklanjanja mogućih uzroka korupcije i nedostataka koji joj pogoduju unutar vlastitog sustava i u odnosu na okolinu.