Javna nabava

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), glavna inspektorica Državnog inspektorata, Božena Vrbanić, s prebivalištem u Zagrebu, Buzin, Bani 48, OIB: 28043994215,  daje sljedeću

I Z J A V U
o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Ovim izjavljujem kako istovremeno s obavljanjem dužnosti glavne inspektorice u Državnom inspektoratu ne obavljam upravljačke poslove niti u jednom gospodarskom subjektu, odnosno nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bih sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Ova izjava daje se sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) kojim je propisano sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

GLAVNA  INSPEKTORICA
Božena Vrbanić