Zapošljavanje i načela rada državnih službenika

Tko su državni službenici
Državni službenici su osobe koje kao redovno zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga državnih tijela koji je utvrđen Ustavom, zakonom ili drugim propisom donesenim temeljem zakona. Ustav Republike Hrvatske u članku 44. jamči svakom državljaninu Republike Hrvatske pravo da, pod jednakim uvjetima, sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe.

Propisi kojima je regulirano zapošljavanje u državnoj službi
Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, NN 107/07 i NN 27/08)
4. Dio – „Prijam u državnu službu i popunjavanje radnih mjesta“
Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 8/06, NN broj 8/07 i NN broj 13/08)
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna („Narodne novine” br. 34/08)
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
(„Narodne novine” br. 37/01, 38/01 ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05 i 131/05) – INTERNI PROČIŠĆENI TEKST

Uvjeti za prijam u državnu službu
Opći uvjeti za prijam u državnu službu – uvjeti koje moraju ispunjavati sve osobe koje se primaju u državnu službu, neovisno o radnom mjestu na koje se primaju i državnom tijelu u koje se primaju:

odgovarajući stupanj obrazovanja,
odgovarajuće stručno znanje i iskustvo, osim u slučaju prijma vježbenika,
zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
hrvatsko državljanstvo.
Posebni uvjeti za prijam u državnu službu – pored općih uvjeta, mogu se propisati (zakonom, uredbom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela) i drugi uvjeti za prijam u državnu službu (npr. posebna zdravstvena sposobnost, položen vozački ispit, poznavanje stranog jezika).

Za strane državljanine ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom – potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Tko ne može biti primljen u državnu službu (zapreke za prijam)
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe:

protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe,
kojima je prestala državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe
Daljnje informacije o zapašljavanju u državnoj službi dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva uprave.

Etička načela ponašanja državnih službenika
Državni službenik u obavljanju dužnosti primjenjuje načela državne službe i etička načela ponašanja državnih službenika, propisana Zakonom o državnim službenicima, Etičkim kodeksom i drugim propisima.
Etičkim kodeksom državnih službenika utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti, a njegova je svrha promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju državnih službenika u službi, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te povjerenja građana u državnu službu
Među ostalim, kodeksom su utvrđena pitanja poštivanja integriteta i dostojanstva građana i državnih službenika, zaštite osobnog ugleda i ugleda državne službe, zabrana stjecanja materijalne ili druge koristi i izbjegavanje sukoba interesa u službi, način postupanja državnih službenika prema građanima i način podnošenja pritužbi na ponašanje državnih službenika.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose je Ministarstvo uprave. Tekst kodeksa dostupan vam je ovdje: Etički kodeks državnih službenika